วิสัยทัศน์

กศน.อำเภอธารโต เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย มุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ

 1.  จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปรัชญา

คิดเป็น เน้นคุณธรรม นำความรู้