เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2536 ได้ประกาศตามกระทรวงศึกษาธิการ โดยชื่อว่า ศูนย์บริหารการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอรามัน (ศบอ.รามัน) โดยใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน เป็นสำนักงาน ปี พ.ศ.2549 และได้ย้ายสำนักงานมายังอาคารเช่าพาณิชย์ เลขที่ 55-57 ถนนเมืองรามัน  ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

          ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตาม พรบ.กศน.พ.ศ.2551 เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามัน (ศูนย์ กศน.อำเภอรามัน)

          ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2560 ได้ย้าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามัน เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ติดกับห้องสมุดประชาชนอำเภอรามันในบริเวณที่ว่าการอำเภอรามัน