ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564