สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายประเสริฐ บำเรอ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ : หัวกน้ากลุ่มงานอำนวยการ/งานพัสดุ/งานบุคลากร/งานอาคารสถานที่
เบอร์โทร. : 073 212 732
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสุปราณี ประจิตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาขำนาญการ
หน้าที่ : หัวกน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา/กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. : 073 212 732
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวศิรินกรณ์ บุญเทียม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานแผนงาน งบประมาณ
เบอร์โทร. : 073 212 732
เว็บไซต์ :