สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป
      บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางสาวสุปราณี ประจิตร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาขำนาญการ
หน้าที่ : หัวกน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา/กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. : 073 212 732
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายประเสริฐ บำเรอ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ : หัวกน้ากลุ่มงานอำนวยการ/งานพัสดุ/งานบุคลากร/งานอาคารสถานที่
เบอร์โทร. : 073 212 732
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวศิรินกรณ์ บุญเทียม

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานแผนงาน งบประมาณ
เบอร์โทร. : 073 212 732
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสมพงศ์ เลขานุกิจ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ : งานแผนงาน งบประมาณ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเต็มศิริ ปิ่นชูทอง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ : งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอนิสรา พรหมมณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ : งานพัสดุ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ พูนผล

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ : งานพัสดุ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : งานการเงิน การบัญชี
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเกวลิน สาระทิพย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : งานการเงิน งานบัญชี
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอารีนา ยายอ

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่ : งานการตรวจสอบภายใน/งบการเงิน
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวชลิพร เชื้อคง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ : งานนิเทศ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอาณีซะห์ มะโดง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ : งานบุคลากร
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายมะราวี ยาวารี

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : งานธุรการ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาววรรัตน์ นิตยสุข

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : งานธุรการ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวซาฟาอาร์ สาและ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ผู้ช่วยงานบุคลากร
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกิตติลักษณ์ แก้วเขียว

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : งานตัดยอดงบประมาณ (แผนงาน)
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวศรัญพักร์ เจ๊ะซอ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ผู้ช่วยงานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางจิตรา ทองคันชั่ง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : งานสาธารณูปโภค ดูแลความสะอาดทั่วไป
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนาอีม๊ะ เลาะมะ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ผู้ช่วยงานการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวซารีปะห์ จาเลาะ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ผู้ช่วยงานการเงิน/บัญชี
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนูรวาตี โดฆา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่ : งานธุรการ/ผู้ช่วยงานพัสดุ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสะอารี ยะโก๊ะ

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : ผู้ช่วยงานพัสดุ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายคล่อง ปิ่นชูทอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : งานอาคารสถานที่/โซนบ้านพักข้าราชการ
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอับดุลกาเดร์ บิณเมรุณี

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่ : งานอาคารห้องประชุม/จัดสถานที่
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสิวะรส บุญเทียม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่ : งานยานยนต์
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอิสมะแอ สะหะโด

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่ : งานยานยนต์
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวรวิทย์ แก้วหมุน

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ : งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายมะดาโอะ สาเลง

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ : งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายนพดล จินดารัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ : งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :