กรอบภารกิจ  แนวทางปฏิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 กลุ่มอำนวยการ
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 - กลุ่มงานบริหารบุคลากร
 - กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
 - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
 - กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
 - กลุ่มงานงบประมาณและระดมทรัพยากร
 - กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 - กลุ่มงานการศึกษาพื้นฐาน
 - กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
 - กลุ่มงานส่งเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา
 - กลุ่มงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนว

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
 - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 - กลุ่มงานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
 - กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่าย
 - กลุ่มงานกิจการพิเศษ

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้
 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 - กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 - งานตรวจสอบการเงิน และการบัญชี
 - งานตรวจสอบการดำเนินการ