รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการ

2. ปลัดจังหวัดยะลา

กรรมการ

3. เกษตรจังหวัดยะลา

กรรมการ

4. สาธารณสุขจังหวัดยะลา

กรรมการ

5. แรงงานจังหวัดยะลา

กรรมการ

6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

กรรมการ

7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

กรรมการ

8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

กรรมการ

9. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง

กรรมการ

10. นายมนัส

ยัสสระ

กรรมการ

11. นายประสิทธิ์

ทองใส

กรรมการ

12. นางนิตยา

บุษดาคำ

กรรมการ

13. รองศาสตราจารย์สรรเสริญ

ใหม่ชุม

กรรมการ

14. นายกันต์พงษ์

ลิ่มกาญจนา

กรรมการ

15. นางสาวสมร

อังกาพย์ละออง

กรรมการ

16. นางขนิษฐา             

มะลิสุวรรรณ

กรรมการและเลขานุการ