งานการเงิน/บัญชี/ตรวจสอบภายใน 

บุคลากรภายในกลุ่มงาน

 

                                                        
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวเกวลิน สาระทิพย์
   นักวิชาการเงินและบัญชี
     

 

                                                                                                                                                                                                                                              
                       นางสาวอารีนา ยายอ
                  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
     นางสาวสารีปะห์ จาเลาะ
           พนักงานบริการ
 

 

 

ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ