กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                                                                                                            
                                       นางสาวชลิพร เชื้อคง
                                       นักจัดการงานทั่วไป
 
       

 

 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู้
 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 - กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา