กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

                                                        
นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวศรัญพักร์ เจ๊ะซอ
พนักงานบริการ
     

 

 

 - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 - กลุ่มงานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่