กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

                                                        
นางสาวสุปราณี ประจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวนาอีม๊ะ เลาะมะ
พนักงานบริการ
     

 

 

 - กลุ่มงานการศึกษาพื้นฐาน
 - กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง
 - กลุ่มงานส่งเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา
 - กลุ่มงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนว