งานพัสดุ/งานบริหารทั่วไป

                                                        
นายประเสริฐ บำเรอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นางอนิสรา พรหมมณี
นักวิชาการพัสดุ
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
นางสาวศิริวรรณ พูนผล
นักวิชาการพัสดุ
นายสะอารี ยะโก๊ะ
พนักงานบริการ
นางสาวนูรวาตี โดฆา
พนักงานธุรการ

 

งานบริหารบุคลากร

                                                        
นางสาวอาณีซะห์  มะโดง
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวซาฟาอาร์ สาและ
พนักงานบริการ
     

 

งานธุรการสำนักงาน

                                                        
นางสาววรรัตน์ นิตยสุข
พนักงานบริการ
 
นายมะราวี  ยาวารี
พนักงานบริการ
     

 

งานอาคารสถานที่

                                                        
นายกิตติ ยามาสาเร๊ะ
นักจัดการงานทั่วไป
 
นายดอรอนิง เฮง
พนักงานบริการ
     
                                                        
นายคล่อง ปิ่นชูทอง
พนักงานบริการ
 
นายอับดุลกาเดร์ บินเมรุณี
พนักงานบริการ
   

 

 

งานยานพาหนะ

                                                        
นายอิสมะแอ สะหะโด
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสิวะรส บุญเทียม
พนักงานขับรถยนต์
     

 

งานดูแลรักษาความปลอดภัย

                                                        
นายมะดาโอะ สาเลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
นายวรวิทย์ แก้วหมุน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
     
                                                                                                      
                                   นายนพดล จินดารัตน์
                                  พนักงานรักษาความปลอดภัย