กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

 

                                                        
นางสาวสุปราณี ประจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นางสาวศิรินกรณ์ บุญเทียม
นักวิชาการศึกษา
     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
นางสาวจันทิมา  พรหมแก้ว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมพงศ์ เลขานุกิจ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นางกิตติลักษณ์ แก้วเขียว
พนักงานบริการ