งานบัญชี - การเงิน - งานตรวจสอบภายใน

 

                                                        
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเกวลิน  สาระทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                         นางสาวอารีนา  ยายอ
                      นักวิชาการตรวจสอบภายใน
             นางสาวสารีปะ จาเล๊าะ
               พนักงานบริการ

 

 - งานตรวจสอบการเงิน และการบัญชี
 - งานตรวจสอบการดำเนินการ