สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) จำนวน 5 จุด คือ

1. NFE_YALA 
       (สำหรับอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา, ป้อมยาม)

       - PLANNER  (สำหรับกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา)
       - Stock Room (สำหรับกลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานการเงิน)

2. MEETING_ROOM   
       (สำหรับอาคารไม้ ห้องประชุมยาลอ หรือห้องประชุม 1)

3. halabala_room
    (สำหรับห้องประชุมฮาลาบาลา หรือห้องประชุม 2, ร้านอาหารป้าอารีย์)

4. NFE_THAIROOM 
       (สำหรับอาคารศูนย์ภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้)

5. OK_Betong
       (สำหรับลานอเนกประสงค์)

6. NFE_Home 1 , 3
       (บริเวณบ้านพักข้าราชการ พนักงานราชการ)

 

-------------------------------------------------------------------