บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

                                                     
                                                    นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ
                                                      ผู้อำนวยการ
                                         สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

                                                    
                                               นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ
                                                  รองผู้อำนวยการ
                                         สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

 

   
  นางสาวสุปราณี ประจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   นายประเสริฐ บำเรอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

 
นางสาวเต็มศิริ ปิ่นชูทอง
นักจัดการงานทั่วไป
 นางอนิสรา พรหมมณี
นักวิชาการพัสดุ
 นางสาวจันทิมา พรหมแก้ว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 นางสาวเกวลิน สาระทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 -ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลิพร เชื้อคง
นักจัดการงานทั่วไป

  

 นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริวรรณ   พูนผล
นักวิชาการพัสดุ

  

นางสาวอาณีซะห์  มะโดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรินกรณ์  บุญเทียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีนา  ยายอ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

     
   นางสาวซารีปะห์  จาเลาะ
พนักงานบริการ
 นายมะราวี   ยาวารี
พนักงานบริการ

 


 
 
นางสาวศรัญพักร์ เจ๊ะซอ
พนักงานบริการ
 นางสาวซาฟาอาร์  สาและ 
พนักงานบริการ
 นางกิตติลักษณ์  แก้วเขียว
พนักงานบริการ

 

      
   นางจิตรา  ทองคันชั่ง
พนักงานบริการ
 นางสาวนาอีม๊ะ เลาะมะ
พนักงานบริการ

 

     
นายอับดุลกาเดร์ บิณเมรุณี
พนักงานบริการ
นายคล่อง ปิ่นชูทอง
พนักงานบริการ
 

 


  
 นายสะอารี  ยะโก๊ะ
พนักงานบริการ
         นายดอรอนิง เฮง         
พนักงานบริการ
 นายอิสมะแอ  สะหะโด
พนักงานขับรถยนต์

 

      
         นายสิวะรส  บุญเทียม     
  พนักงานขับรถยนต์
       นายวรวิทย์  แก้วหมุน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

   
       นายมะดาโอะ  สาเลง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายนพดล  จินดารัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 *****ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง*****