การปกครอง :
การปกครองการอำเภอกาบัง  สามารถแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2  ตำบล 19 หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อตำบล

รายชื่อหมู่บ้าน

ตำบลกาบัง

 

หมู่ที่ 1  บ้านบันนังดามา

หมู่ที่ 2  บ้านนิบง

หมู่ที่ 3  บ้านลูโบ๊ะปันยัง

หมู่ที่ 4  บ้านยือนัง

หมู่ที่ 5  บ้านลาแล

หมู่ที่ 6  บ้านแอแล๊ะ

หมู่ที่ 7  บ้านกาบัง

หมู่ที่ 8  บ้านบาซาตาแป

ตำบลบาละ

หมู่ที่ 1  บ้านบาละ

หมู่ที่ 2  บ้านคลองน้ำใส

หมู่ที่ 3  บ้านหินลูกช้าง

หมู่ที่ 4  บ้านคชศิลา

หมู่ที่ 5  บ้านสี่สิบ

หมู่ที่ 6  บ้านใหม่

หมู่ที่ 7  บ้านคลองปุด

หมู่ที่ 8  บ้านคลองชิง

หมู่ที่ 9  บ้านคลองพี

หมู่ที่ 1o บ้านเมาะยี

หมู่ที่ 11 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11