อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

บริการดี  มีกิจกรรมที่หลากหลาย

คำขวัญ

ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วนหิน