ปรัชญา

" คิดเป็น " 

วิสัยทัศน์

ประชาชนชาวอำเภอบันนังสตา

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อมีงานทำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมพหุวัฒนธรรม

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของประชาชนอย่างหลากหลาย

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติของหน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย