เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

รหัสไปรษณีย์ 95130 โทรศัพท์ 0 – 7328 - 9461

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หรือชื่อเดิมว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับให้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม 2536 จากนั้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 ได้มีคำสั่งจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่ เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา

      ทิศเหนือ             ติดต่อกับ   อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

    ทิศใต้                  ติดต่อกับ   อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

            ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

     ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

 Facebook : ksn_nangta@gmail.com (กศน.อำเภอบันนังสตา)

Website : yalanfe.com/bannangsata